Updates

การผ่อนผันการเกณฑ์ทหารสำหรับนักเรียนในต่างแดน

ชายที่มีสัญชาติไทยทุกคนมีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน (ตามมาตรา 7 ของ พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497) เมื่ออายุย่างเข้า 18 ปี ต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน เมื่ออายุครบ 21 ปี ต้องเข้ารับการเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเป็นทหารตามภูมิลำเนาที่ตนสังกัด อยู่ อย่างไรก็ตาม สำหรับคนไทยและนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศอาจขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารได้ โดยสามารถขอหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เมืองใกล้เคียงว่าอยู่ระหว่างการศึกษาในต่างประเทศ เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารที่ภูมิลำเนาของตนที่ประเทศไทย

กฎหมายการเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

 • กฎหมายไทยกำหนดให้ชายสัญชาติไทยที่มีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ซึ่งหมายรวมถึงชายสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศอินเดียด้วย เมื่อมีอายุตามที่กฎหมายกำหนด ต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารทหารที่ประเทศไทย หากไม่ปฏิบัติตาม ถือมีความผิดกฎหมาย
 • ชายสัญชาติไทยที่มีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ สามารถขอเข้ารับราชการเป็นทหารเกณฑ์ด้วยความสมัครใจได้

ระเบียบการตรวจเลือกบุคคลเข้ารับราชการทหาร

 • เมื่ออายุย่างเข้า 18 ปี ชายสัญชาติไทยต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน โดยแสดงหลักฐานสูติบัตร หรือ บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านต่อสัสดีท้องที่ด้วยตนเอง ในกรณีที่ไม่สามารถไปยื่นเอกสารด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะแล้วไปแจ้งแทนได้ ถ้าไม่ไปแสดงตนหรือไม่มีผู้ไปแจ้งแทน ถือว่า ผู้นั้นหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่ไปลงบัญชีทหารกองเกิน
 • เมื่ออายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเป็นทหารตามภูมิลำเนาที่ตนมีชื่อในทะเบียนบ้าน
 • สำหรับชายสัญชาติไทยที่กำลังอยู่ในระหว่างการเรียนหรือการศึกษา สามารถขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารได้ โดยยื่นขอต่อสัสดีท้องที่ที่ตนมีชื่อในทะเบียนบ้านด้วยตนเอง หรือ มอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะไปยื่นแทนได้
 • เหตุผลอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากการศึกษาเล่าเรียนไม่สามารถขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารได้

การขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

สำหรับนักเรียนในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนของคณะกรรมการข้าราชการ พลเรือน ( ก.พ. ) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจะเป็นผู้ดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจ เลือกทหารให้แก่นักเรียนที่ประสงค์ โดยบิดามารดาหรือผู้ปกครองของนักเรียนหรือนักเรียน จะต้องติดต่อยื่นคำร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเพื่อที่สำนักงานฯ จะประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยต่อไป

สำหรับนักเรียนที่ออกไปศึกษา ณ ต่างประเทศโดยทุนส่วนตัวและไม่ได้อยู่ในความดูแลของ ก.พ. นั้น กฎกระทรวงกลาโหม ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2498 และคำสั่งกองทัพบก ที่ 1173/2528 ข้อ 4.2.2 กำหนดให้นักเรียนผู้ประสงค์ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร หรือบิดามารดา หรือผู้ปกครองยื่นคำร้องขอผ่อนผันต่อสัสดีท้องที่ เพื่อดำเนินการสอบสวน ซึ่งจะต้องปรากฎสาระสำคัญและหลักฐานดังนี้

 1. ผู้ขอรับการผ่อนผันไปศึกษาวิชาอะไร ณ สำนักศึกษาประเทศใด
 2. วิชาที่ไปศึกษามีหลักสูตรกี่ปี (มีหลักฐานของสำนักศึกษาแสดงประกอบ ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทยกำกับ และลงชื่อ ตำแหน่ง ผู้แปลด้วย)
 3. ประสงค์ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกี่ปี
 4. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) และสำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) ถ้ามี
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 6. หนังสือรับรองของสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุล ซึ่งรับรองว่านักเรียนผู้นั้นกำลังศึกษาวิชาอะไร อยู่ที่สำนักใด

 

การขอหนังสือรับรองเพื่อผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

หากถูกเรียกตัวเพื่อเกณฑ์ทหารแต่ กำลังศึกษาอยู่ในประเทศอินเดีย สามารถยื่นขอหนังสือผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร จนกว่าจบสำเร็จการศึกษาได้ โดยยื่นหลักฐานมายัง สถานกงสุลใหญ่ เมืองมุมไบ ดังนี้  (ดูตัวอย่าง หนังสือขอผ่อนผันฯได้ที่นี่)

 1. ขอใบรับรองหรือ Bonafide จากมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยที่เรียนอยู่ ว่าเรียนวิชาอะไร สังกัดมหาวิทยาลัยอะไร ปีไหน และจะใช้เวลาอีกกี่ปีจะจบ (จะได้รับจดหมายเป็นภาษาอังกฤษ)
 2. หลังจากได้ใบรับรอง(Bonafide) จากมหาวิทยาลัยมาแล้ว ขอให้แปลเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาไทย โดยละเอียด (เอกสารฉบับแปลนี้จะแนบไปกับข้อ 1)
 3. เตรียมเอกสารอื่นๆ ให้พร้อม ประกอบด้วย
  3.1 สำเนาทะเบียนบ้าน
  3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  3.3 หนังสือเดินทาง
  3.4 สำเนาหมายเรียกเกณฑ์ทหาร
 4. ส่งเอกสารทั้งหมดให้ยังเจ้าหน้าที่กงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ (ที่อยู่แนบด้านล่าง) เพื่อจะได้ออกหนังสือรับรองต่อไป
 5. สำหรับคนที่สะดวกเดินทางมายังมุมไบก็สามารถมายื่นได้ด้วยตัวเองและรอรับเอกสารดังกล่าวได้ หรือหากประสงค์จะให้ทางสถานกงสุลใหญฯ ดำเนินการส่งกลับให้ ก็ขอให้แจ้งในคราวที่ส่งเอกสารดังกล่าวมา
 6. ในกรณีที่ไม่แน่ใจ ว่าจะสามารถดำเนินการอย่างไร สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล์ของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ thaimub@mfa.go.th
 7. การขอหนังสือผ่อนผันเกณฑ์ทหารไม่มีค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารครับ

หมายเหตุ การออกเอกสารผ่อนผันเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตนแทนการไม่ไปรับคัดเลือกและต้องส่งเอกสารที่ได้รับจากสถานกงสุลใหญ่ไปให้ที่บ้านหรือครอบครัวดำเนินการไปยื่นแทนครับ ที่สัสดีอำเภอ หรือ ที่ภูมิลำเนาทหารที่น้องๆ ได้รับใบ ส.ด. 49 นั่นเอง หลังจากที่น้องๆ สำเร็จการศึกษาแล้ว ยังต้องมีหน้าที่ไปรายงานตัวเพื่อรับคัดเลือการเกณฑ์ทหาร

 

สถานกงสุลใหญ่ เมืองมุมไบ (Royal Thai Consulate-General, Mumbai)

ที่อยู่: First Floor, Dalamal House Jamnalal, Bajai Marg, Nariman Point Mumbai 400-021
โทรศัพท์: (91-22) 2282-3535
โทรสาร: (91-22) 2281-0808
อีเมล์: thaimub@mfa.go.th
เว็บไซต์: http://www.thaiembassy.org/mumbai

แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: