Updates

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นสมาคมอันประกอบด้วยนักศึกษาไทย ที่มีพลังความสามัคคี รักการเรียนรู้

 

พันธกิจ (Mission)

  1. ดำรงรักษาความเป็นไทยให้ประจักษ์แก่ชาวต่างชาติ
  2. ร่วมสร้างสรรค์ ส่งเสริม การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
  3. รู้รัก สามัคคี สร้างความแข็งแกร่งในสมาคมนักศึกษาไทยเมืองปูเณ่