Updates

อินเดีย

มหาสถูป “สาญจี”

"สาญจี" มหาสถูปที่สร้างโดยพระดำริของพระเจ้าอโศกมหาราชผู้ครองราชย์ ในช่วง พ.ศ. 270 - พ.ศ. 311 ทรงเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโมริยะ ปกครองแคว้นมคธในขณะนั้น หลังจากที่พระองค์หันมานับถือพระพุทธศาสนาแล้ว พระองค์ก็ทรงกลายเป็นองค์เอกอัครพุทธศาสนูปถัมภก์ ผู้อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนา และเป็นผู้สร้างสถูปแห่งนี้ บนเนินเขา ที่สูงประมาณ 91 เมตร ในเขตหมู่บ้านสาญจี (Sanchi) อำเภอไรเซ่น (Raisen) แคว้นมัธยมประเทศ( Madhya Pradesh) ประเทศอินเดีย (...อ่านต่อ)

การเรียนต่อในอินเดีย ระดับอุดมศึกษา

บทความนี้ข้อมูลเบื้องต้นซึ่งรวบรวมโดย เครือข่ายนักเรียนไทยในอินเดีย ช่วยในการตัดสินใจก่อนมาศึกษาเท่านั้น อาจมีความคลาดเคลื่อนหรือแตกต่างกันไปในแต่ละเมือง มีการชี้แจงรายละเอียดคร่าวๆตั้งเเต่ก่อนการเดินทาง การลงทะเบียน การหาที่พัก จนถึงเดินทางกลับ (...อ่านต่อ)