Updates

Academic Year 2007

Thai Student in India’s Directory

ทำเนียบนักศึกษาไทยในอินเดีย

Academic Year 2007

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

ชื่อ: พระมหาสุภัตร์ วัชรประทีป
ชื่อเล่น: –
จังหวัด: นครปฐม
ระดับการศึกษา: Ph.D. (Pali)
สถานศึกษา: University of Pune, Pune
อีเมล์: senturymaya@hotmail.com
คติ: กตัญญูู รู้คุณ กลมกลิ้ง แต่จริงใจ

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

ชื่อ: พระมหาวิรัตน์ สาธโร
ชื่อเล่น: –
จังหวัด: กรุงเืทพฯ
ระดับการศึกษา: M.A. (Philosophy)
สถานศึกษา: University of Pune, Pune
อีเมล์: anatta2008@hotmail.com
คติ: ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

ชื่อ: พระณรงค์ สระแก้ว
ชื่อเล่น: –
จังหวัด: กรุงเืทพฯ
ระดับการศึกษา: Ph.D. (Education)
สถานศึกษา: University of Pune, Pune
อีเมล์: narong_srakaew@yahoo.com
คติ: พึ่งตนเองได้ ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

ชื่อ: อุเทน  วงศ์สถิตย์
ชื่อเล่น: กรี
จังหวัด: พระนครศรีอยุธยา
ระดับการศึกษา: Ph.D. (Sanskrit)
สถานศึกษา: University of Pune, Pune
อีเมล์: tainzgree@yahoo.com
คติ: รักเพื่อลืม ดื่มเพื่อเมา เหล้าเพื่อโลก สุขเพื่อโศก หนาวเพื่อร้อน นอนเพื่อฝัน ชีวิตนี้สั้นนัก ควรรักกัน ทำความฝันกับความจริงเป็นสิ่งเดียว

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

ชื่อ: จารุภา  จันทร์เพ็ญ
ชื่อเล่น: จา
จังหวัด: สุพรรณบุรี
ระดับการศึกษา: M.A. (Economics)
สถานศึกษา: Nowrosjee Wadia College, Pune
อีเมล์: starapril14@hotmail.com  เว็บไซต์: http://learningpune.com/
คติ: ความรู้เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมตลอดเวลา

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

ชื่อ: ยุรศักดิ์ เฉลิมแสน
ชื่อเล่น: –
จังหวัด: อุดรธานี
ระดับการศึกษา: M.A. (English Literature)
สถานศึกษา: University of Pune, Pune
อีเมล์: medhavia@hotmail.com
คติ: ทุกชีวิตที่เกิดมาล้วนไขว่คว้าหาจุดหมาย แม้สิ่งนั้นอยู่ห่างไกลก็จงไปให้ถึงฝัน

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

ชื่อ: วริษฐา เส่งเนตร
ชื่อเล่น: จ๋า
จังหวัด: ยะลา
ระดับการศึกษา: M.P.M. (Management)
สถานศึกษา: Nowrosjee Wadia College, Pune
อีเมล์: waritha_jaa@hotmail.com  เว็บไซต์: http://learningpune.com/
คติ:

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

ชื่อ: ทแกล้ว  แกล้วกล้า
ชื่อเล่น: มอร์
จังหวัด: บุรีรัมย์
ระดับการศึกษา: M.A. (Economics)
สถานศึกษา: Fergusson College, Pune
อีเมล์: moriokung@hotmail.com   เว็บไซต์: http://learningpune.com/
คติ: ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Learningpune.com กำลังจัดทำทำเนียบนักศึกษาไทยในอินเดีย เพื่อเป็นสื่อกลางในการเชื่อมสัมพันธ์กัน จึงใคร่ขอความร่วมมือท่านที่กำลังศึกษาอยู่ในอินเดีย หรือที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว กรุณาส่งข้อมูลตามรายละเอียดข้างล่างนี้พร้อมภาพของท่านมายัง learningpune@gmail.com  เพื่อจัดพิมพ์ลงในหน้าทำเนียบนี้ จะขอบคุณยิ่ง

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Academic Year: …………….
ชื่อ: …………………………………
ชื่อเล่น: …………………………………
จังหวัด: …………………………………
ระดับการศึกษา: …………………………………
สถานศึกษา: …………………………………
อีเมล์: …………………………………
คติ: …………………………………

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤