Updates

India Overview

125mสาธารณรัฐอินเดีย
Republic of India

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียใต้ ทิศเหนือติดกับจีน เนปาล และภูฏาน ทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับปากีสถาน ทิศตะวันออกติดบังกลาเทศ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดพม่า ทิศตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงใต้ติดมหาสมุทรอินเดีย

พื้นที่ : 3,287,590 ตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลก

เมืองหลวง : กรุงนิวเดลี (New Delhi)

เมืองสำคัญ :

  • มุมไบเป็นศูนย์กลางทางการค้า การเงิน และการคมนาคม เป็นเมืองท่าสำคัญ และเป็นแหล่งผลิตภาพยนตร์ฮินดีที่ใหญ่ที่สุด
  • บังกาลอร์ เป็นเมืองศูนย์กลางของอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ การบิน และอวกาศ
  • เจนไนเป็นศูนย์กลางธุรกิจในภาคใต้ของอินเดีย อุตสาหกรรมหลัก คือ อุตสาหกรรมรถยนต์
  • กัลกัตตา เป็นเมืองหลวงเก่าของอินเดีย และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2

ภูมิอากาศ :มีสภาพภูมิอากาศแตกต่างกันอย่างมากเนื่องจากมีพื้นที่กว้างใหญ่ ตอนเหนืออยู่ในเขตหนาว ขณะที่ตอนใต้อยู่ในเขตร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยในที่ราบช่วงฤดูร้อน ประมาณ 35 องศาเซลเซียส และฤดูหนาว ประมาณ 10 องศาเซลเซียส

ประชากร : 1.13 พันล้านคน มากเป็นอันดับ 2 ของโลก

เชื้อชาติ : อินโด-อารยัน ร้อยละ 72 ดราวิเดียน ร้อยละ 25 มองโกลอยด์และอื่นๆ ร้อยละ 3

ภาษา : ภาษาฮินดีเป็นภาษาของชาติที่ใช้โดยประชาชนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 30) ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในวงราชการและธุรกิจ นอกจากนั้นยังมีภาษาทางการที่ใช้กันมากอีก 14 ภาษา อาทิ อูรดู เตลูกู เบงกาลี ทมิฬ ปัญจาบี และยังมีภาษาท้องถิ่นอีกนับร้อยภาษา

ศาสนา : ฮินดู ร้อยละ 81.3 มุสลิมร้อยละ 12 คริสต์ร้อยละ 2.3 ซิกข์ร้อยละ 1.9 อื่น ๆ (พุทธ และเชน) ร้อยละ 2.5

วันสำคัญ : วันชาติ (Republic Day) วันที่ 26 มกราคม
: วันเอกราช (Independence Day) วันที่ 15 สิงหาคม

การศึกษา : อัตราการรู้หนังสือโดยเฉลี่ยร้อยละ 64.8

หน่วยเงินตรา : รูปี (Indian Rupee) 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 45 รูปี (ปี 2551)

GDP : 1,010 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2550)

รายได้เฉลี่ยต่อหัว : 2,700 ดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2550)

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ : ร้อยละ 8.7 (ปี 2550)

ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ : 315 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (มิถุนายน ปี 2551)

อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 12 (กรกฎาคม ปี 2551)

อัตราการว่างงาน : ร้อยละ 7.2 (ปี 2550)

อัตราการรู้หนังสือ : ร้อยละ 61 (ชาย ร้อยละ 73.4 หญิง ร้อยละ 48.7) (ปี 2544)

ดุลการค้า : ขาดดุล 18.53 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2550)

มูลค่าการส่งออก : 140.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2550)

มูลค่าการนำเข้า : 224.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2550)

หนี้ต่างประเทศ : 165.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2550)

สินค้าส่งออก : ผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรม (Engineering Goods) พลอยและอัญมณี ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์การเกษตร แร่ธาตุ เครื่องหนัง สินค้าหัตถกรรม

สินค้านำเข้า : ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม น้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ต้นทุนการผลิต ทองและเงิน ไข่มุกและพลอยต่างๆ เวชภัณฑ์และสารเคมี เหล็กและโลหะ สินแร่โลหะและเศษเหล็ก น้ำมันสำหรับบริโภค

ประเทศคู่ค้า :สหรัฐฯ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฮ่องกง อังกฤษ เยอรมนี จีน ญี่ปุ่น เบลเยี่ยม

ตลาดนำเข้า : จีน สหรัฐฯ สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน ออสเตรเลีย เบลเยี่ยม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร สิงคโปร์

ตลาดส่งออก : สหรัฐฯ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จีน สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร เยอรมนี เบลเยี่ยม อิตาลี ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์

ระบอบการเมือง : ประชาธิปไตยระบบรัฐสภา (Parliamentary Democracy)

ระบบการปกครอง: สาธารณรัฐ (Federal Republic) แบ่งเป็น 28 รัฐ และดินแดนสหภาพ (Union Territories) อีก 7 เขต

ประมุขของรัฐ : นาง Mrs. Pratibha Patil เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2550

ประธานวุฒิสภา(ราชยสภา) : นาย Mohammad Hamid Ansari รองประธานาธิบดี ทำหน้าที่(ราชยสภา)ประธานวุฒิสภาโดตำแหน่ง (Chairman of Rajya Sabha)เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2550

ประธานสภาผู้แทนราษฎร (โลกสภา): นาย Somnath Chatterjee (Speaker of Lok Sabha)เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนพฤษภาคม 2547

คณะรัฐบาล:

นายกรัฐมนตรี: นาย Manmohan Singh เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2547

รัฐมนตรีต่างประเทศ:นาย Pranab Mukherjee เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2549

รัฐมนตรีคลัง:นาย P. Chidambaram เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนพฤษภาคม 2547

รัฐมนตรีพาณิชย์:นาย Kamal Nath เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนพฤษภาคม 2547

 

เรียบเรียงโดย กองเอเชียใต้ กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา โทร. 0-2643-5000 ต่อ 2015

Link: http://www.mfa.go.th/web/479.php?id=125