Updates

Quote

ดูเพิ่มเติมที่นี่ http://famousquotes2010.blogspot.com/

A journey of a thousand miles must begin with a single step.
“หนทางหมื่นลี้ ต้องเริ่มต้นด้วยก้าวก้าวเดียว”

— Lao-Tzu

A man is but the product of his thoughts. What he thinks, he becomes.
“มนุษย์เรา คือ ผลผลิตทางความคิดของตน สิ่งที่เขาคิดเขาจึงเป็น”

— Mahatma Gandhi

A man is what he thinks about all day long.
“มนุษย์เราเป็นในสิ่งที่ตนคิดอยู่ตลอดทั้งวัน”

— Ralph Waldo Emerson

A problem is a chance for you to do your best.
“ปัญหา คือ โอกาสสำหรับคุณที่จะทำให้ดีที่สุด”

— Duke Ellington

A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him.
“คนที่ประสบความสำเร็จ คือ คนที่สามารถวางรากฐานที่มั่นคงด้วยอิฐที่คนอื่นๆ ขว้างใส่เขา”

— David Brinkley

Ability is nothing without opportunity.
“ความสามารถจะไร้ประโยชน์ ถ้าปราศจากโอกาส”

— Napoleon Bonaparte

All life is an experiment. The more experiments you make the better.
“ชีวิตทั้งปวงคือ การทดลอง ยิ่งทดลองมากเท่าใดก็ยิ่งทำได้ดีมากขึ้นเท่านั้น”

— Ralph Waldo Emerson

Always bear in mind that your own resolution to success is more important than any other one thing.
“จำไว้ในใจเสมอว่า ความตั้งใจมั่นที่จะสำเร็จด้วยตัวของท่านเอง สำคัญมากกว่าสิ่งอื่นใด”

— Abraham Lincoln

Always do what you are afraid to do.
“ทำในสิ่งที่คุณกลัวที่จะทำเสมอ”

— Ralph Waldo Emerson

Anything you really want, you can attain, if you really go after it.
“สิ่งใดก็ตามที่คุณปรารถนาโดยแท้จริง คุณก็สามารถจะได้มันมา ถ้าคุณไขว่คว้ามันอย่างจริงจัง”

— Wayne Dyer

As long as you think the problem is out there, that very thought is the problem.
“ตราบใดที่คุณคิดว่าปัญหาอยู่ที่นั่น ความคิดนั่นแหล่ะ คือ ปัญหา”

— Stephen Covey

Be nice to people on your way up because you’ll need them on your way down.
“ให้ดีกับผู้คนระหว่างทางที่คุณก้าวเดินขึ้นไป เพราะคุณจะต้องการพวกเขาในยามที่คุณตกต่ำลงมา”

— W. Migner

Be sure you put your feet in the right place, then stand firm.
“ให้มั่นใจว่าคุณวางเท้าได้ถูกที่ จากนั้นก็ยืนหยัดอย่างมั่นคง”

— Abraham Lincoln

Be thankful for what you have; you’ll end up having more. If you concentrate on what you don’t have, you will never, ever have enough.
“ให้รู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่คุณมี ท้ายที่สุดคุณก็จะมีมากขึ้น ถ้าคุณสนใจแต่สิ่งที่คุณไม่มี คุณก็จะไม่เคยมีอย่างพอเพียงเลย”

— Oprah Winfrey

Better to light a candle than to curse the darkness.
“จุดเทียนให้สว่างดีกว่าก่นด่าความมืด”

— Chinese Proverb

Do good to your friends to keep them, to your enemies to win them.
“ทำดีกับเพื่อนของคุณเพื่อรักษาพวกเขาไว้ ทำดีกับศัตรูของคุณเพื่อเอาชนะพวกเขา”

— Benjamin Franklin

Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.
“ไม่จมปลักอยู่กับอดีต ไม่ฝันถึงอนาคต ให้เอาใจจดจ่ออยู่กับขณะปัจจุบันเท่านั้น”

— Buddha

Do what you can, with what you have, where you are.
“ทำสิ่งที่คุณทำได้ ด้วยสิ่งที่คุณมีอยู่ ในที่ที่คุณอยู่”

— Theodore Roosevelt

Doing the best at this moment puts you in the best place for the next moment.
“การทำให้ดีที่สุดในขณะปัจจุบันนี้ จะนำคุณไปยังที่ที่ดีที่สุดในช่วงเวลาต่อไป”

— Oprah Winfrey

Don’t judge each day by the harvest you reap, but by the seeds you plant.
“อย่าตัดสินแต่ละวันจากผลที่เก็บเกี่ยว แต่เป็นเมล็ดพืชที่หว่านไถ”

— Robert Louis Stevenson

Don’t let what you cannot do interfere with what you can do.
“อย่าปล่อยให้สิ่งที่คุณไม่สามารถทำได้มารบกวนสิ่งที่คุณสามารถทำได้”

— John Wooden

Dream as if you’ll live forever, live as if you’ll die today.
“ฝันประหนึ่งว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ไปชั่วกาล ใช้ชีวิตประหนึ่งว่าคุณจะสิ้นชีวิตในวันนี้”

— James Dean

Everything should be made as simple as possible, but not simpler.
“ควรทำทุกสิ่งให้เรียบง่ายเท่าที่จะทำได้ แต่ไม่ใช่ง่ายเกิน”

— Albert Einstein

Everything you need is already inside. Just do it.
“ทุกสิ่งที่คุณต้องการมีพร้อมอยู่แล้วภายใน แค่ทำมันเท่านั้น”

— Bill Bowerman

Experience is the child of thought, and thought is the child of action.
“ประสบการณ์เป็นดอกผลของความคิด และความคิดเป็นดอกผลของการกระทำ”

— Benjamin Disraeli

First say to yourself what you would be; and then do what you have to do.
“แรกสุดให้บอกตนเองก่อนว่าคุณอยากเป็นอะไร แล้วจากนั้นให้ทำสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำ”

— Epictetus

Freedom is nothing else but a chance to do better.
“อิสรภาพ ไม่ใช่อะไรอย่างอื่นเลย หากแต่คือโอกาสที่จะทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้น”

— Albert Camus

Genius is one percent inspiration, ninety-nine percent perspiration.
“อัจฉริยะ คือ แรงบันดาลใจ 1 เปอร์เซ็นต์ และหยาดเหงื่อแรงกาย 99 เปอร์เซ็นต์”

— Thomas Edison

Give thanks for what you are now, and keep fighting for what you want to be tomorrow.
“ให้ขอบคุณกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในขณะนี้ และต่อสู้ต่อไปเพื่อสิ่งที่คุณอยากจะเป็นในวันพรุ่งนี้”

— Fernanda Miramontes-Landeros

Giving up doesn’t always mean you are weak. Sometimes it means that you are strong enough to let go.
“การยอมแพ้ไม่ได้หมายความว่าคุณอ่อนแอเสมอไป บางครั้งมันหมายความว่าคุณเข้มแข็งพอที่จะปล่อยมันไป”

— Anomymous

God helps those who help themselves.
“พระเจ้าจะช่วยบุคคลที่ช่วยตนเอง”

— Benjamin Franklin

Happiness is not something ready made. It comes from your own actions.
“ความสุขนั้นไม่ใช่สิ่งสำเร็จรูป แต่มาจากการกระทำของตัวเราเอง”

— Dalai Lama

Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony.
“ความสุข เกิดขึ้นเมื่อ สิ่งที่เธอคิด สิ่งที่เธอพูด และสิ่งที่เธอทำประสานกลมกลืนกัน”

— Mahatma Gandhi

Hatred does not cease by hatred, but only by love; this is the eternal rule.
“ความเกลียดชัง ไม่อาจยุติได้ด้วยความเกลียดชัง แต่ยุติได้ด้วยความรักเท่านั้น นี่คือกฏสากล”

— Buddha

He overcomes a stout enemy who overcomes his own anger.
“ผู้ที่จะเอาชนะศัตรูที่เข้มแข็งได้ คือผู้ที่เอาชนะความโกรธของตนได้”

— Aristotle

He that is good for making excuses is seldom good for anything else.
“คนที่ดีแต่หาข้อแก้ตัว แทบไม่มีดีอย่างอื่นเลย”

— Benjamin Franklin

He who is not a good servant will not be a good master.
“คนที่รับใช้คนอื่นไม่ดี ไม่มีวันเป็นนายที่ดีได้”

— Plato

He who is not everyday conquering some fear has not learned the secret of life.
“คนที่ไม่เอาชนะความกลัวบางอย่างในแต่ละวัน ไม่มีวันเรียนรู้เคล็ดลับแห่งชีวิต”

— Ralph Waldo Emerson

He who knows best knows how little he knows.
“คนที่รู้ดีที่สุด คือ คนที่รู้ว่าตนรู้เพียงน้อยนิด”

— Thomas Jefferson

He who knows does not speak. He who speaks does not know.
“ผู้รู้ไม่พูด ผู้พูดไม่รู้”

— Lao-tzu

He who never made a mistake never made a discovery.
“คนที่ไม่เคยทำอะไรผิด ไม่เคยค้นพบสิ่งใด”

— Samuel Smiles

Hope for the best, but prepare for the worst.
“ให้คาดหวังถึงสิ่งที่ดีที่สุด แต่เตรียมพร้อมรับสิ่งที่เลวร้ายที่สุดด้วย”

— English Proverbs

Hope sees the invisible, feels the intangible and achieves the impossible.
“ความหวังมองเห็นในสิ่งที่มองไม่เห็น รู้สึกในสิ่งที่จับต้องไม่ได้ และบรรลุผลสำเร็จในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้”

— Charles Caleb Colton

I cannot always control what goes on outside. But I can always control what goes on inside.
“ฉันไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกได้เลย แต่ฉันสามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นภายในได้เสมอ

— Wayne Dyer

I have a lot of things to prove to myself. One is that I can live my life fearlessly.
“มีสิ่งต่างๆ มากมายที่ฉันจะต้องพิสูจน์ตัวเอง สิ่งหนึ่งก็คือ ฉันสามารถที่จะดำรงชีพอยู่ได้โดยปราศจากความหวาดกลัว”

— Oprah Winfrey

I have only one counsel for you – be master.
“ข้าพเจ้ามีคำแนะนำเพียงประการเดียวสำหรับท่าน นั่นคือ จงเป็นผู้ช่ำชอง”

— Napoleon Bonaparte

I never see what has been done; I only see what remains to be done.
“เราไม่เคยรับรู้สิ่งที่ทำเสร็จไปแล้ว เรารับรู้ก็แต่สิ่งเหลืออยู่ที่ต้องทำให้เสร็จ”

— Buddha

I think and that is all that I am.
“ฉันคิด และนั่นแหล่ะคือ ทั้งหมดที่ฉันเป็น”

— Wayne Dyer

I walk slowly, but I never walk backward.
“ข้าพเจ้าเดินช้าๆ แต่ไม่เคยเดินถอยหลัง”

— Abraham Lincoln

I will not condemn you for what you did yesterday, If you do it right today.
“ฉันจะไม่ตำหนิคุณในสิ่งที่คุณทำเมื่อวานนี้ ถ้าคุณทำมันให้ถูกต้องในวันนี้”

— Sheldon S. Maye

If you can imagine it, you can achieve it; if you can dream it, you can become it.
“ถ้าคุณสามารถจินตนาการได้ คุณก็สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ ถ้าคุณสามารถฝันได้ คุณก็สามารถเป็นได้”

— William Arthur Ward

If you can’t accept losing; you can’t win.
“ถ้าคุณไม่สามารถยอมรับความพ่ายแพ้ได้ คุณก็ไม่สามารถชนะได้”

— Vince Lombardi

If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough.
“ถ้าคุณไม่สามารถอธิบายมันอย่างง่ายๆ ได้ คุณก็ไม่เข้าใจมันดีพอ”

— Albert Einstein

If you can, help others; if you cannot do that, at least do not harm them.
“ช่วยเหลือคนอื่นๆ ถ้าคุณสามารถทำได้ แต่ถ้าทำไม่ได้ อย่างน้อยที่สุดก็อย่าทำร้ายคนอื่นเลย”

— Dalai Lama

If you change the way you look at things, the things you look at change.
“ถ้าคุณเปลี่ยนวิถีการมองสิ่งต่างๆ สิ่งต่างๆ ที่คุณเห็นก็จะเปลี่ยแปลง”

— Wayne Dyer

If you want a thing done well, do it yourself.
“ถ้าท่านอยากทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สำเร็จด้วยดี ก็จงทำมันด้วยตัวของท่านเอง”

— Napoleon Bonaparte

Imagination is more important than knowledge.
“จินตนาการ สำคัญมากกว่า ความรู้”

— Albert Einstein

In the practice of tolerance, one’s enemy is the best teacher.
“ในการฝึกความอดกลั้น ศัตรูของเรา คือ ครูที่ดีที่สุด”

— Dalai Lama

It is never too late to be what you might have been.
“ไม่เคยมีคำว่าสายเกินไปที่จะเป็นในสิ่งที่คุณอยากจะเป็น”

— George Eliot

It’s better to fight for something than against something.
“เป็นการดีกว่าที่จะต่อสู้เพื่อบางสิ่งมากกว่าต่อต้านบางสิ่ง”

— Anonymous

It’s not that I’m so smart, it’s just that I stay with problems longer.
“นั่นไม่ได้เป็นเพราะข้าพเจ้าฉลาดมาก แต่เป็นเพียงเพราะข้าพเจ้าอยู่กับปัญหาต่างๆ มานาน”

— Albert Einstein

Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground.
“ตาจับจ้องมองดาว และเท้าติดดิน”

— Theodore Roosevett

Knowing is not enough; we must apply. Willing is not enough: we must do.
“ความรอบรู้เพียงอย่างเดียวนั้นไม่พอ เราต้องประยุกต์ใช้ด้วย ความตั้งใจเพียงอย่างเดียวนั้นไม่พอเราต้องกระทำด้วย”

— Johann Wolfgang von Goethe

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.
“เรียนรู้จากเมื่อวาน อยู่กับวันนี้ หวังกับวันพรุ่งนี้ สิ่งสำคัญก็คืออย่าหยุดความสงสัย”

— Albert Einstein

Life is like riding a bicycle – in order to keep your balance, you must keep moving.
“ชีวิตก็เหมือนการขี่รถจักรยาน เพื่อรักษาสมดุลไว้ คุณจะต้องขับเคลื่อนมันต่อไป”

— Albert Einstein

Life should be great rather than long.
“ชีวิตควรจะยิ่งใหญ่ มากกว่ายืนยาว”

— Dr. B.R. Ambedkar

Look at everything as though you were seeing it either for the first or last time.
“มองดูทุกสิงประหนึ่งว่าคุณกำลังเห็นมันเป็นครั้งแรกหรือครั้งสุดท้าย”

— Betty Smith

Look deep into nature, and then you will understand everything better.
“มองให้เห็นถึงธรรมชาติของสิ่งต่างๆ จากนั้นคุณจะเข้าใจทุกสิ่งดีขึ้น”

— Albert Einstein

Love is a better teacher than duty.
“ความรัก เป็นครูที่ดีกว่า ภาระหน้าที่”

— Albert Einstein

Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up.
“ผู้ที่ล้มเหลวในชีวิตหลายครั้ง คือ คนที่ไม่ได้ตระหนักว่าพวกเขาอยู่ใกล้ความสำเร็จแค่ไหนเมื่อพวกเขายอมแพ้”

— Thomas Edison

Men’s best successes come after their disappointments.
“ความสำเร็จอย่างที่สุดของมนุษย์เรา จะมาหลังจากความผิดหวัง”

— Henry Ward Beecher

Never, never, never give up!
“ไม่มีทาง ไม่มีทาง ไม่มีทาง ยอมแพ้”

— Winston Churchill

Never explain. Your friends do not need it and your enemies will not believe it anyway.
“อย่าได้อธิบายใดใดเลย เพื่อนของคุณไม่ต้องการคำอธิบายหรอก อีกทั้งศัตรูของคุณก็จะไม่เชื่อคุณแต่อย่างใดเลย”

— Elbert Hubbard

Never put off till tomorrow what you can do today.
“ไม่เลื่อนงานที่คุณสามารถทำได้ในวันนี้ไปถึงพรุ่งนี้เป็นอันขาด”

— Thomas Jefferson

Never spend your money before you have earned it.
“อย่าได้จ่ายเงินของคุณก่อนที่คุณจะหามันได้”

— Thomas Jefferson

No matter how hard the past, you can always begin again.
“ไม่สำคัญหรอกว่าอดีตนั้นหนักหนาสาหัสอย่างไร เธอก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้อีกเสมอ”

— Buddha

Nothing great was ever achieved without enthusiasm.
“ไม่เคยมีสิ่งยิ่งใหญ่ใดๆ บังเกิดขึ้นโดยปราศจากความกระตือรือร้น”

— Ralph Waldo Emerson

Nothing is good or bad, but thinking makes it so.
“ไม่มีสิ่งดีหรือเลว มีแต่เพียงความคิดที่ทำให้เป็นอย่างนั้น”

— Shakespeare

Nothing is particularly hard if you divide it into small jobs.
“ไม่มีงานใดที่ยากลำบากเป็นพิเศษ ถ้าคุณแบ่งมันออกเป็นงานย่อยๆ”

— Henry Ford

Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal.
“อุปสรรค คือ สิ่งน่าหวาดหวั่นที่คุณเห็น ถ้าคุณละสายตาจากเป้าหมาย”

— Henry Ford

One important key to success is self-confidence. An important key to self-confidence is preparation.
กุญแจสำคัญประการหนึ่งในการเข้าถึงความสำเร็จคือ ความมั่นใจในตนเอง และกุญแจสำคัญของความมั่นใจในตนเองก็คือ การเตรียมพร้อม”

— Arthur Ashe

One secret of success in life is for a man to be ready for his opportunity when it comes.
“เคล็ดลับประการหนึ่งของความสำเร็จในชีวิต คือ การพร้อมสำหรับโอกาสที่มาถึง”

— Benjamin Disraeli

Only a life lived for others is a life worthwhile.
“มีเพียงชีวิตที่อยู่เพื่อคนอื่นๆ เท่านั้น ที่เป็นชีวิตที่ทรงคุณค่า”

— Albert Einstein

Opportunity often comes disguised in the form of misfortune, or temporary defeat.
“โอกาสมักแอบแฝงมาในรูปแบบของ โชคร้าย หรือ ความพ่ายแพ้เพียงชั่วคราว”

— Napoleon Hill

Others can stop you temporarily, but only you can do it permanently.
“คนอื่นๆ สามารถหยุดยั้งเธอได้ชั่วคราว มีแต่เพียงเธอคนเดียวเท่านั้นที่สามารถหยุดมันได้อย่างถาวร”

— Anonymous

Our strength grows out of our weakness.
“ความแข็งแกร่งของเรางอกเงยมาจากความอ่อนแอของเรา”

— Ralph W Emerson

People only see what they are prepared to see.
“ผู้คนมองเห็นแต่สิ่งที่พวกเขาพร้อมจะเห็น”

— Ralph Waldo Emerson

Promise only what you can deliver. Then deliver more than you promise.
“ให้สัญญาเฉพาะสิ่งที่คุณสามารถมอบให้ได้ จากนั้นให้มากกว่าที่คุณได้ให้สัญญาไว้”

— Anomymous

Remedy it, or welcome it: a wise man’s only two choices.
“แก้ไขมันหรือยินดีต้อนรับมัน คือทางเลือกแค่สองข้อของคนฉลาด”

— Terri Guillemets

Remember that happiness is a way of travel, not a destination.
“จำไว้ว่าความสุขคือ วิถีแห่งการเดินทาง ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง”

— Roy Goodman

Remember, happiness doesn’t depend upon who you are or what you have. It depends solely upon what you think.
“จำไว้ว่า ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นใคร หรือคุณมีอะไร แต่ขึ้นตรงกับสิ่งที่คุณคิดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น”

— Dale Carnegie

Remember that silence is sometimes the best answer.
“จำไว้ว่า ความเงียบ บางครั้งคือ คำตอบ ที่ดีที่สุด”

— Anonymous

Responsibility walks hand in hand with capacity and power.
“ความรับผิดชอบมาพร้อมกับสมรรถภาพและอำนาจ”

— Josiah Gilbert Holland

Some people dream of success… while others wake up and work hard at it.
“บางคนฝันถึงความสำเร็จ ขณะที่บางคนตื่นขึ้นจากฝันและทำงานหนักเพื่อถึงความสำเร็จ”

— Anonymous

Sometimes the best way to hold onto something is to let it go.
“บางครั้งวิธีที่ดีที่สุดในการยึดถือบางสิ่งไว้ นั่นก็คือ ปล่อยมันไป”

— Anomymous

Speak ill of no man, but speak all the good you know of everybody.
“อย่าพูดถึงใครในทางไม่ดี ให้พูดแต่สิ่งดีๆ ที่คุณทราบของคนอื่น”

— Benjamin Franklin

Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will.
“ความเข้มแข็งไม่ได้มาจากสมรรถภาพทางร่างกาย แต่มาจากความมุ่งมั่นอย่างไม่ย่อท้อ”

— Mahatma Gandhi

Success doesn’t come to you… you go to it.
“ความสำเร็จไม่ได้มาหาคุณ คุณต้องไปหามัน”

— Marva Collins

Success is never permanent, and failure is never final.
“ความสำเร็จไม่เคยถาวร และความล้มเหลวก็ไม่เคยสิ้นสุด”

— Mike Ditka

Success is not always the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.
“ความสำเร็จไม่ใช่กุญแจสู่ความสุขเสมอไป ความสุขต่างหาก คือ กุญแจสู่ความสำเร็จ ถ้าท่านรักในสิ่งที่ท่านทำ ท่านก็จะประสบความสำเร็จ”

— Albert Schweitzer

Surround yourself with only people who are going to lift you higher.
“ให้แวดล้อมตัวคุณแต่เพียงผู้ที่จะยกคุณให้สูงขึ้นเท่านั้น”

— Oprah Winfrey

Take the first step in faith. You don’t have to see the whole staircase. Just take the first step.
“ก้าวไปขั้นแรกด้วยศรัทธา ท่านไม่จำเป็นต้องเห็นขั้นบันไดทั้งหมด ขอแค่ก้าวขึ้นขั้นแรกก่อน”

— Martin Luther King Jr.

Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.
“บอกฉันแล้วฉันก็ลืม สอนฉันแล้วฉันก็จำ ให้ฉันเข้าร่วมแล้วฉันก็เรียนรู้”

— Benjamin Franklin

The aim of education should be to teach us how to think rather than what to think.
“เป้าหมายของการศึกษาควรสอนเราถึงวิธีคิด มากกว่าสิ่งที่คิด”

— James Beattie

The beginning is the most important part of the work.
“การเริ่มต้น คือ ส่วนที่สำคัญที่สุดของงาน”

— Plato

The best way to keep one’s word is not to give it.
“วิธีที่ดีที่สุดที่จะรักษาคำพูด นั่นคืออย่าไปเอ่ยปากให้คำมั่นกับใคร”

— Napoleon Bonaparte

The best way to predict the future is to invent it.
“วิธีที่ดีที่สุดในการทำนายอนาคตก็คือ การสร้างมันขึ้นมา”

— Alan Kay

The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams.
“การผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณจะทำได้ก็คือ การใช้ชีวิตตามความฝันของคุณเอง”

— Oprah Winfrey

The day will happen whether or not you get up.
“วันนั้นจะมาถึงไม่ว่าคุณจะตื่นขึ้นหรือไม่ก็ตาม”

— John Ciardi

The determined man finds the way, the other finds an excuse or alibi.
“ผู้ที่มุ่งมั่นตั้งใจจะหาทางแก้ปัญหา ในขณะที่คนอื่นจะหาทางแก้ตัว”

— Anonymous

The future depends on what we do in the present.
“อนาคตขึ้นอยู่กับสิ่งที่พวกเราทำในปัจจุบันนี้”

— Mahatma Gandhi

The mind is everything. What you think you become.
“ใจเป็นทุกสิ่ง ไม่ว่าเธอคิดเธออะไรก็เป็นไปตามนั้น”

— Buddha

The more a man knows, the more he forgives.
“ยิ่งคนเรารู้มากเท่าใด ก็ยิ่งต้องให้อภัยมากเท่านั้น”

— Catherine the Great

The only man who never makes mistakes is the man who never do anything.
“คนคนเดียวที่ไม่เคยทำความผิดเลย คือ คนทีไม่เคยทำอะไรเลย”

— Theodore Roosevelt

The only source of knowledge is experience.
“ความรู้มาจากแหล่งเดียวเท่านั้น คือ ประสบการณ์”

— Albert Einstein

The secret of getting ahead is getting started.
“เคล็ดลับของการก้าวไปข้างหน้าก็คือ การเริ่มต้น”

— Mark Twain

The secret of success in life is to be ready for your opportunity when it comes.
“เคล็ดลับขอความสำเร็จในชีวิต คือ การเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอสำหรับโอกาสที่มาถึง”

— Benjamin Disraeli

The secret of success is constancy of purpose.
“เคล็ดลับของความสำเร็จ คือ การยืนหยัดไปให้ถึงจุดหมาย”

— Benjamin Disraeli

The secret of success is to do the common things uncommonly well.
“เคล็ดลับของความสำเร็จก็คือ การทำสิ่งที่ธรรมดาสามัญให้ดีแบบไม่ธรรมดา”

— John D. Rockefeller

The secret of success is to know something nobody else knows.
“เคล็ดลับของความสำเร็จ ก็คือ การรู้บางสิ่งที่ไม่มีใครรู้”

— Aristotle Onassis

The shortest way to do many things is to do one at a time.
“วิธีลัดที่สุดที่จะทำสิ่งต่างๆ มากมาย ก็คือการทำสิ่งเดียวในแต่ละครั้ง”

— Samuel Smiles

The things taught in schools and colleges are not an education, but the means of education.
“สิ่งต่างๆ ที่สอนกันในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยไม่ใช่การศึกษา แต่เป็นวิธีการศึกษา”

— Ralph Waldo Emerson

There is only one success–to be able to spend your life in your own way.
“มีความสำเร็จเพียงประการเดียวเท่านั้น นั่นคือ ความสามารถที่จะใช้ชีวิตในแบบของตนเอง”

— Christopher Morley

They can because they think they can.
“พวกเขาสามารถ เพราะเขาคิดว่าเขาสามารถ”

— Virgil

Three things cannot be long hidden: the sun, the moon, and the truth.
“สามสิ่งที่ไม่สามารถซ่อนเร้นไว้ได้นาน นั่นคือ พระอาทิตย์ พระจันทร์ และความจริง”

— Buddha

To accomplish great things, we must not only act, but also dream, not only plan, but also believe.
“เพื่อบรรลุผลสำเร็จในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ พวกเราต้องไม่เพียงแต่กระทำ แต่ต้องฝันด้วย ไม่เพียงแต่วางแผน แต่ต้องเชื่อด้วย”

— Anatole France

To climb steep hills requires a slow pace at first.
“จะไต่เขาสูงชัน ต้องค่อยๆ ก้าวมาแต่ต้น”

— Shakespeare

To know the road ahead, ask those coming back.
“อยากรู้ว่าหนทางข้างหน้าเป็นอย่างไร ให้ถามคนที่กลับมา”

— Chinese Proverb

Try not to become a man of success but a man of value.
“พยายามอย่าเป็นแค่คนที่ประสบความสำเร็จ แต่ให้เป็นคนที่มีคุณค่าด้วย”

— Albert Einstein

Try to fix the mistake, never the blame.
“พยายามแก้ไขข้อผิดพลาด อย่าเอาแต่ตำหนิ”

— Anonymous

Victory belongs to the most persevering.
“ชัยชนะเป็นของผู้ที่ขยันหมั่นเพียรมากที่สุด”

— Napoleon Bonaparte

Waste no tears over the griefs of yesterday.
“อย่าเสียน้ำตาให้กับความเศร้าโศกเมื่อวันวาน”

— Euripides

We are still masters of our fate. We are still captains of our souls.
“เรายังคงเป็นนายของโชคชะตาตนเอง เรายังคงเป็นกัปตันของจิตวิญญานเราเอง”

— Winston Churchill

We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act but a habit.
“เราเป็นในสิ่งที่เราทำอยู่ซ้ำๆ ดังนั้น ความเป็นเลิศจึงไม่ใช่การกระทำแต่เป็นนิสัย”

— Aristotle

We have a choice every day – to act on yesterday’s good intentions or get an early start on tomorrow’s regrets.
“พวกเรามีทางเลือกข้อหนึ่งในทุกๆ วัน นั่นคือ ตั้งใจทำอย่างดีของเมื่อวานนี้ หรือเริ่มต้นเสียใจตั้งแต่ต้นในวันพรุ่งนี้”

— Robert Brault

Well done is better than well said.
“การลงมือทำดีกว่าคำพูดที่สวยหรู”

— Ben Franklin

What we learn with pleasure we never forget.
“สิ่งที่เราเรียนรู้ด้วยความยินดี เราจะไม่มีวันลืม”

— Alfred Mercier

Whatever you do will be insignificant, but it is very important that you do it.
“สิ่งใดก็ตามที่เธอทำอาจจะไม่ใช่สิ่งสำคัญ แต่ที่สำคัญมากๆ ก็คือ เธอได้ลงมือทำมัน”

— Mahatma Gandhi

When you laugh, you change, and when you change, the whole world changes.
“เมื่อคุณหัวเราะ คุณเปลี่ยนแปลง และเมื่อคุณเปลี่ยนแปลง โลกทั้งมวลก็เปลี่ยนแปลงด้วย”

— Dr. Madan Kataria

Whenever you are confronted with an opponent, conquer him with love.
“เมื่อใดก็ตามที่เธอเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ ให้เอาชนะเขาด้วยความรัก”

— Mahatma Gandhi

Whenever you do a thing, act as if all the world were watching.
“เมื่อใดก็ตามที่คุณทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ให้กระทำประดุจว่าคนทั้งโลกกำลังเฝ้าดูคุณอยู่”

— Thomas Jefferson

Where ignorance is our master, there is no possibility of real peace.
“ที่ใดที่ความโง่เขลาเป็นนายเรา ที่นั้นย่อมไม่มีโอกาสสงบสุขโดยแท้”

— Dalai Lama

Where there is no struggle, there is no strength.
“ที่ใดที่ไม่มีการดิ้นรนต่อสู้ ที่นั่นย่อมไม่มีความเข้มแข็ง”

— Oprah Winfrey

Without hard work, nothing grows but weeds.
“ปราศจากการทำงานหนัก จะไม่มีสิ่งใดงอกงาม ยกเว้นแต่วัชพืช”

— Gordon B. Hinckley

Work out your own salvation. Do not depend on others.
“จงช่วยตนเองให้รอดปลอดภัย อย่าพึ่งพาผู้ใด”

— Buddha

Yesterday is but today’s memory. Tomorrow is today’s dream.
“เมื่อวาน คือ ความทรงจำของวันนี้ พรุ่งนี้ คือ ความฝันของวันนี้”

— Kahlil Gibran

You can have everything in life you want if you’ll just help enough other people to get what they want!
“คุณสามารถมีทุกสิ่งที่คุณอยากได้ในชีวิต ถ้าเพียงแต่คุณจะช่วยเหลือคนอื่นๆ มากพอ ให้เขาได้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการ”

— Zig Ziglar

You can’t cross the sea merely by standing and staring at the water.
“เธอไม่อาจข้ามทะเลไปได้โดยการลุกขึ้นยืนและจ้องมองน้ำเท่านั้น”

— Rabindranath Tagor

You cannot escape the responsibility of tomorrow by evading it today.
“คุณไม่สามารถหลีกหนีความรับผิดชอบของพรุ่งนี้ได้โดยการหลบเลี่ยงวันนี้”

— Abraham Lincoln

You get the best out of others when you give the best of yourself.
“คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของคนอื่น เมื่อคุณได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดของคุณไป”

— Harvey Firestone

You have to learn the rules of the game. And then you have to play better than anyone else.
“คุณต้องเรียนรู้กฏกติกาของเกมก่อน แล้วจากนั้นคุณต้องเล่นให้ดีกว่าคนอื่นๆ”

— Albert Einstein

You must pay in the past to receive in the future.
“คุณต้องจ่ายมาก่อนในอดีตเพื่อที่จะได้รับในอนาคต”

— Taylor Simpson

You want to run out in front, prepare to be tripped from behind.
“ถ้าคุณอยากจะวิ่งอยู่ข้างหน้า ก็เตรียมพร้อมที่จะถูกสะดุดจากข้างหลังไว้ด้วย”

— S.A. Sachs

You will not be punished for your anger, you will be punished by your anger.
“เธอจะไม่ถูกลงโทษที่ฉุนเฉียว แต่เธอจะถูกความฉุนเฉียวของตนเองลงโทษ”

— Buddha

You’ll see it when you believe it.
“คุณจะมองเห็นมัน ถ้าคุณเชื่อถือมัน”

— Wayne Dyer

Your future depends on many things, but mostly on you.
“อนาคตของคุณขึ้นอยู่กับหลายๆ สิ่ง แต่ส่วนใหญ๋แล้วขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง”

— Frank Tyger

Your life is in your hands, to make of it what you choose.
“ชีวิตของคุณอยู่ในมือของคุณ เพื่อทำสิ่งที่คุณเลือกให้เกิดผล”

— John Kehoe